More Facts

O NÁS

Združenie tvorivej dramatiky Slovenska je záujmová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.Združujeme profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov z oblasti kultúry, osvety a školstva.

Už od roku 1994 platforma reflektuje a rozvíja výzvy a vízie dramatickej edukácie a združuje organizácie i jednotlivcov.V roku 2018 prešlo združenie zmenou vedenia a vnútornej štruktúry. Našim cieľom je presadzovať dramatickú edukáciu vo všetkých druhoch a stupňoch škôl a výchovných zariadeniach, zapájať sa do systému prehliadok detskej dramatickej tvorivosti,
kontinuálneho vzdelávania výskumnou, publikačnou, školiteľskou a vzdelávacou činnosťou. Vytvárame priestor na stretnutie rôznych foriem dramatickej edukácie a spoločné zdieľanie skúseností z praxe v tematických pracovných networkoch.

Sme otvorení širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o zapojenie metód dramatickej edukácie do rôznych oblastí pôsobenia.

Učiteľ, lektor, režisér, pracovník akýchkoľvek vzdelávacích inštitúcií, ktorý si osvojí túto metódu, môže ju využívať pri práci s rôznymi cieľovými skupinami: v škole, knižnici, galérii, v jazykovom kurze, v školskom klube, v záujmovom krúžku, v divadle…

Dramatická edukácia je vyučovacia stratégia, použiteľná v škole aj mimo nej. Je to systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý používa dramatické prostriedky na dosiahnutie vzdelávacieho cieľa. Nie je to divadlo. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku. V situáciách sa účastníci naučia argumentovať, vysloviť vlastný názor, ponúknuť riešenia, spolupracovať v skupine, prijať riešenia iných zúčastnených, uvedomiť si motivácie a konanie z druhej strany, preveriť si teoretické vedomosti priamo v praxi. Variabilnosťou techník si každý nájde svoju cestu a priestor, ako sa vyjadriť (cez pohyb, zvuk, slová, obrazy a pod.).

Prepája obsahy rôznych vyučovacích predmetov, umožňuje preveriť si vedomosti v praktických situáciách. Upevňuje vlastnú identitu, rozvíja prezentačné a komunikačné zručnosti, eliminuje konflikty prameniace z nedorozumení vyvolanými rôznymi komunikačnými štýlmi, kultúrnymi pozadiami a hodnotovými systémami.

Združenie tvorivej dramatiky Slovenska spolupracuje s organizáciami podobného zamerania na Slovensku (Národné osvetové centrum, krajské osvetové strediská, Univerzita Mateja Bela v banskej Bystrici, Prešovská univerzita, Trnavská univerzita, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Bábkové divadlo Košice, dramacentrumEDUdrama, Nadácia Cvernovka, Slovenksá národná galéria, etc. ) i v zahraničí (Sdružení pro tvořivoudramatiku ČR, Asociace českých dramacenter, DAMU Praha, JAMU Brno, Ostravská univerzita, International dramaeducation association, Kava Budapešť, Fidea Fínsko a ďalší).

Správna rada pre rok 2019

Predseda: Barbora Jurinová

Podpredseda: Renáta Kopčeková

Koordinátori networkov

Škola (kurikulum, vyučovacie stratégie):

Detské divadelné kolektívy (postupové prehliadky, ZUŠ, súbory):

Voľnočasové zariadenia a mimoškolské vzdelávanie:

Vzdelávanie, veda a výskum (odborná obec):

Financie:

Marketing a komunikácia:

Zahraničné vzťahy:

Výročné správy /na stiahnutie/