Združenie tvorivej dramatiky Slovenska

 

„Život je improvizácia – a my máme hlavnú rolu v našej vlastnej hre života. Nielen ako herci, ale aj ako autori, režiséri, dizajnéri, kostyméri atď. Každý deň je improvizácia, a pretože nemáme skúšky, nemôžeme začať hrať odznova. Nepoznámevopred presný scenár, ani repliky našich spoluhráčov.

 

Sme zodpovední za naše slová a činy a v tejto hre života musíme byť schopní spolupracovať s našimi spoluhercami – rodinnými príslušníkmi, priateľmi zo školy, susedmi, kolegami v práci atď. Ale ako sme pripravení na tieto role?“

 

TinttiKarppinen, FIDEA, Fínsko

O NÁS

Prečítajte si viac

O NÁS

 

Združenie tvorivej dramatiky Slovenska je záujmová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.Združujeme profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov z oblasti kultúry, osvety a školstva.

 

Už od roku 1994 platforma reflektuje a rozvíja výzvy a vízie dramatickej edukácie a združuje organizácie i jednotlivcov.V roku 2018 prešlo združenie zmenou vedenia a vnútornej štruktúry. Našim cieľom je presadzovať dramatickú edukáciu vo všetkých druhoch a stupňoch škôl a výchovných zariadeniach, zapájať sa do systému prehliadok detskej dramatickej tvorivosti,
kontinuálneho vzdelávania výskumnou, publikačnou, školiteľskou a vzdelávacou činnosťou. Vytvárame priestor na stretnutie rôznych foriem dramatickej edukácie a spoločné zdieľanie skúseností z praxe v tematických pracovných networkoch.

 

Sme otvorení širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o zapojenie metód dramatickej edukácie do rôznych oblastí pôsobenia.

 

Učiteľ, lektor, režisér, pracovník akýchkoľvek vzdelávacích inštitúcií, ktorý si osvojí túto metódu, môže ju využívať pri práci s rôznymi cieľovými skupinami: v škole, knižnici, galérii, v jazykovom kurze, v školskom klube, v záujmovom krúžku, v divadle…

 

Dramatická edukácia je vyučovacia stratégia, použiteľná v škole aj mimo nej. Je to systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý používa dramatické prostriedky na dosiahnutie vzdelávacieho cieľa. Nie je to divadlo. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku. V situáciách sa účastníci naučia argumentovať, vysloviť vlastný názor, ponúknuť riešenia, spolupracovať v skupine, prijať riešenia iných zúčastnených, uvedomiť si motivácie a konanie z druhej strany, preveriť si teoretické vedomosti priamo v praxi. Variabilnosťou techník si každý nájde svoju cestu a priestor, ako sa vyjadriť (cez pohyb, zvuk, slová, obrazy a pod.).

 

Prepája obsahy rôznych vyučovacích predmetov, umožňuje preveriť si vedomosti v praktických situáciách. Upevňuje vlastnú identitu, rozvíja prezentačné a komunikačné zručnosti, eliminuje konflikty prameniace z nedorozumení vyvolanými rôznymi komunikačnými štýlmi, kultúrnymi pozadiami a hodnotovými systémami.

 

Združenie tvorivej dramatiky Slovenska spolupracuje s organizáciami podobného zamerania na Slovensku (Národné osvetové centrum, krajské osvetové strediská, Univerzita Mateja Bela v banskej Bystrici, Prešovská univerzita, Trnavská univerzita, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Bábkové divadlo Košice, dramacentrumEDUdrama, Nadácia Cvernovka, Slovenksá národná galéria, etc. ) i v zahraničí (Sdružení pro tvořivoudramatiku ČR, Asociace českých dramacenter, DAMU Praha, JAMU Brno, Ostravská univerzita, International dramaeducation association, Kava Budapešť, Fidea Fínsko a ďalší).

 

Správna rada pre rok 2019

Predseda:

Barbora Jurinová

Podpredseda:

Renáta Kopčeková

Koordinátori networkov

 • Škola (kurikulum, vyučovacie stratégie):

 

 • Detské divadelné kolektívy (postupové prehliadky, ZUŠ, súbory):

 

 • Voľnočasové zariadenia a mimoškolské vzdelávanie:

 

 • Vzdelávanie, veda a výskum (odborná obec):

 

 • Financie:

 

 • Marketing a komunikácia:

 

 • Zahraničné vzťahy:

 

Výročné správy /na stiahnutie/

ČLENSTVO

 • Členovia sú účastní inovácií vo vzdelávaní.

 

 • Členovia rozhodujú o smerovaní združenia a podieľajú sa na formulovaní jeho cieľov v rámci tematických networkov.

 

 • Členovia majú k dispozícii uzavretú facebookovú skupinu a obsah web-stránky, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, aktivitya podujatia s ostatnými členmi.

 

 • Členom sú k dispozícii materiály rozdelené do tematických okruhov – metodiky, učebné osnovy,
  odborné texty, periodiká.

 

 • Členovia pravidelne mesačne dostávajú newsletter s aktuálnou ponukou programov a podujatí, domácich i zahraničných workshopov, seminárov, konferencií, výmenných programov a pod.

 

 • Členovia si cez ZTDS majú možnosť zakúpiť, príp. distribuovať odbornú literatúru.

 

 • Členovia môžu cez ZTDS žiadať finančnú podporu z verejných dotačných schém.

Prihláška člena združenia so súhlasom GDPR (link na on-line vyplnenie)

Členský poplatok (platí sa na kalendárny rok bankovým prevodom):

10 €

Jednotlivec

Organizácia